سایت رسمی استاد حیدری کاشانی
  • سخنرانی دعای ندبه سراسری

    استاد حیدری کاشانی هیئت رزمندگان اسلام / دعای ندبه سراسری / 18 فروردین سال 96

    استاد حیدری کاشانی هیئت رزمندگان اسلام / دعای ندبه سراسری / 18 فروردین سال 96

  • دعای ندبه سراسری

    استاد حیدری کاشانی عرب آباد / شهرستان رفسنجان /هیئت رزمندگان اسلام 14 اسفند 94

    استاد حیدری کاشانی عرب آباد / شهرستان رفسنجان /هیئت رزمندگان اسلام 14 اسفند 94